کشیدگی ردیف و محتوا

قیمت‌گذاری

هزار تومان650/ ماهانه
هزار تومان325/ ماهانه
 • 500 اعتبار

 • هر اعتبار معادل 650 تومان

 • 250 ساخت تصویر
 • 83 بزرگنمایی
 • 83 حذف پس زمینه
 • تصاویر خصوصی
هزارتومان130/ ماهانه
 • 200 اعتبار
 • هر اعتبار معادل 650 تومان
 • 100 ساخت تصویر
 • 8 بزرگنمایی
 • 8 حذف پس زمینه
 •  تصاویر عمومی
پایه استاندارد حرفه ای
تعرفه ماهیانه(هزار تومان) 130 325 650
تولید و ویرایش تصویر
متن به تصویر 100 250 500
تصویر به تصویر 166 100 333
DALL-E-3 16 83 166
بزرگنمایی 8 83 333
حذف پس زمینه 8 83 333
افزایش کیفیت 8 83 333
تصاویر خصوصی (راهنما)
مدل های متنی
Chatgpt-4o و Claude 3 Sonnet 66 هزار کلمه 166 هزار کلمه 333 هزار کلمه
دسترسی به تمام مدل های Chatgpt و Claude
llama, gemini , ... - به زودی
پایه استاندارد حرفه ای
تعرفه ماهیانه(هزار تومان) 130 325 650
تولید و ویرایش تصویر
متن به تصویر 100 250 500
تصویر به تصویر 166 100 333
DALL-E-3 16 83 166
بزرگنمایی 8 83 333
حذف پس زمینه 8 83 333
افزایش کیفیت 8 83 333
تصاویر خصوصی (راهنما)
مدل های متنی
Chatgpt-4o و Claude 3 Sonnet 66 هزار کلمه 166 هزار کلمه 333 هزار کلمه
دسترسی به تمام مدل های Chatgpt و Claude
llama, gemini , ... - به زودی

منظور از تصاویر عمومی و خصوصی چیست ؟

تعرفه ها

متن به تصویر

2 اعتبار

تولید عکس با انواع سبک

تصویر به تصویر

3 اعتبار

تولید عکس با دادن تصویر اولیه

بزرگنمایی تصویر، حذف پس زمینه، افزایش کیفیت

اشتراک حرفه ای

3 اعتبار

تا کیفیت 8K ( 64 مگاپیکسل)

اشتراک استاندارد

6 اعتبار

تا کیفیت 8K ( 64 مگاپیکسل)

اشتراک پایه

25 اعتبار

تا کیفیت 8K ( 64 مگاپیکسل)

بدون اشتراک

30 اعتبار

تا کیفیت 8K ( 64 مگاپیکسل)